PositiveSSL MDC DV
từ Comodo
https://tenmien.vn
https://tenmien.com
https://tenmien.com.vn
Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 99 tên miền khác nhau
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút
Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
526,500đ/1 năm
PositiveSSL Wildcard DV
từ Comodo
https://www.tenmien.vn
https://shop.tenmien.com
https://*.tenmien.com.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút
Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
1,365,000đ/1 năm
Multi Domain OV
từ Comodo
https://tenmien.vn
https://tenmien.com
https://tenmien.com.vn
Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 99 tên miền khác nhau
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-7 ngày
Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $250k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
2,613,000đ/1 năm
PremiumSSL Wildcard OV
từ Comodo
https://www.tenmien.vn
https://shop.tenmien.vn
https://*.tenmien.vn
 
Đảm bảo cho 1 tên miền chính + tất cả tên miền con
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-2 ngày
Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $250k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
3,380,000đ/1 năm
Unified Communications Certificate OV
từ Comodo
https://tenmien.vn
https://tenmien.com
https://tenmien.com.vn
Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 99 tên miền khác nhau
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-3 ngày
Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $250k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
2,613,000đ/1 năm
Positive MDC EV
từ Comodo
Tên công ty [VN] https://tenmien.vn
Tên công ty [VN] https://tenmien.com
Tên công ty [VN] https://tenmien.com.vn
Đảm bảo cho 3 tên miền (chính hoặc tên miền con) , hỗ trợ đến 99 tên miền khác nhau
Mức xác thực Nâng cao
Cấp trong 1-7 ngày
Biểu tượng chứng nhận Động
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $1000k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
6,045,000đ/1 năm
Code Signing
từ Comodo
https://tenmien.vn
Đảm bảo cho Phần mềm
Mức xác thực Doanh nghiệp
Cấp trong 1-7 ngày
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Miễn phí Cấp lại
Chữ ký điện tử cho tập tin thực thi 32-bit hoặc 64-bit bao gồm cả exe.,. Ocx, dll.,. Cab và kernel-mode của phần mềm.
Tương thích với Microsoft Authenticode (bao gồm cả kernel-mode signing), Adobe Air, Ứng dụng Apple và plug-ins, Java, MS Office Macro và VBA, đối tượng tập tin Mozilla và ứng dụng Microsoft Silverlight.
1,755,000đ/1 năm
PositiveSSL DV
từ Comodo
https://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Tên miền
Cấp trong 3-5 phút
Biểu tượng chứng nhậnTĩnh
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $10k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
149,500đ/1 năm
InstantSSL OV
từ Comodo
https://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-2 ngày
Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $50k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
637,000đ/1 năm
InstantSSL Pro OV
từ Comodo
https://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-2 ngày
Biểu tượng chứng nhận
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $100k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
871,000đ/1 năm
PremiumSSL OV
từ Comodo
https://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Doanh Nghiệp
Cấp trong 1-7 ngày
Biểu tượng chứng nhận Tĩnh
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $250k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
897,000đ/1 năm
Positive EV
từ Comodo
Tên công ty [VN] https://tenmien.vn
Đảm bảo cho 1 tên miền (chính hoặc tên miền con)
Mức xác thực Doanh nghiệp
Cấp trong 1-7 ngày
Biểu tượng chứng nhận Động
Mã hóa đến 256bit
Độ dài khóa đến 2048bit/SHA256
Bảo hiểm đến $1000k
Miễn phí Cấp lại
Không giới hạn Máy chủ
2,535,000đ/1 năm
img